آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

نکات کلیدی تغذیه گیاهی

نکات کلیدی تغذیه گیاهی

بعد از تغذیه فروت ست ابتدای پاییز، درختان به خواب رفته و نیاز سرمایی خود را تامین می کنند.

 

بعد از بیدار شدن درخت و قبل از ظهور برگها، جوانه ها از منبع ذخیره ای که در بافت ها و تا حدودی در ریشه ذخیره شده اند(تغذیه بعد از جست دوم رشدی(برداشت میوه) و پیش از خزان) استفاده می کند.

 

اگر چالکود قبل از خزان درخت انجام نداده باشیم،اوایل اسفند، زمان مناسبی برای چالکود درختان می باشد.

 

مکان چالکود هم باید در قسمت سایه انداز درخت، زیر تاج آن و ترجیحا در یک دوم میانی شاخه ها درنظر گرفته شود، زیرا بیشترین حجم تارهای کشنده در این محل می باشد.

 

محلول پاشی ZFM در زمان تورم جوانه ها، به درخت برای مقابله با سرمای دیررس بهاره و همچنین تشکیل سرشاخه و اسپور های قوی کمک می کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.