آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

مراحل اخذ مجوز

آیا ساخت استخر ذخیره آب برای کشاورزی، تغییر کاربری است؟

آیا ساخت استخر ذخیره آب برای کشاورزی، تغییر کاربری است؟

این خبر به نقل از مدیر آب و خاک استان قزوین آمده است: "احداث استخر ذخیره آب کشاورزی برای اجرای سیستم‌های مدرن آبیاری تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی امکان‌پذیر است. مدیر آب و خاک استان قزوین با اعلام این ...