آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

تغذیه گیاهی

نکات کلیدی تغذیه گیاهی
  • 7 مرداد 1399

نکات کلیدی تغذیه گیاهی

بعد از تغذیه فروت ست ابتدای پاییز، درختان به خواب رفته و نیاز سرمایی خود را تامین می کنند.   بعد از بیدار شدن درخت و قبل از ظهور برگها، جوانه ها از منبع ذخیره ای که در بافت ...