آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

ایران

بازدید هیئت ازبکستان از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

بازدید هیئت ازبکستان از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک ، درپی پیشنهاد مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری ازهیئت ازبکستانی برای بازدید از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ، روز پنج شنبه شهاب جان شریف اف رئیس موسسه دولتی ...