آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

ازبکستان

بازدید هیئت ازبکستان از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

بازدید هیئت ازبکستان از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک ، درپی پیشنهاد مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری ازهیئت ازبکستانی برای بازدید از هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ، روز پنج شنبه شهاب جان شریف اف رئیس موسسه دولتی ...

برگزاری نشست راهکارهای توسعه صادرات و معرفی زیرساختهای حضور شرکتهای آبیاری در ازبکستان و نمایشگاه کشاورزی بغداد در حاشیه هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

برگزاری نشست راهکارهای توسعه صادرات و معرفی زیرساختهای حضور شرکتهای آبیاری در ازبکستان و نمایشگاه کشاورزی بغداد در حاشیه هشتمین نمایشگاه جامع کشاورزی

به گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک، نشست راهکارهای توسعه صادرات و معرفی نمایشگاه کشاورزی بغداد درکشور عراق، باحضور فریبرز عباسی مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری روز پنج شنبه درحاشیه نمایشگاه مذکور برگزار گردید. ...