آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

هوشمندسازی

هوشمندسازی و اتوماسیون

هوشمندسازی و اتوماسیون

چطور می‌توان به‌صورت اتوماتیک، دستی، کنترل از راه دور و هوشمند، یک سیستم آبیاری را مدیریت کرد؟ چرا اتوماسیون؟ سیستم دستی کنترل و تشخیص کفایت آبیاری بر اساس تجربه بررسی مداوم دیداری   سیستم اتوماتیک کنترل و تشخیص کفایت آبیاری ...